Geniet van de meest prachtige producten
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Casa Ceramica:
De onderneming met de handelsnaam Casa Ceramica
De website:
De website van Casa Ceramica en alle onderliggende pagina’s met uitzondering van de op de website aanwezige links naar andere websites.
Klant:
De natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Casa Ceramica
Overeenkomst:
Overeenkomst op afstand waarbij voor de verkoop van producten uitsluitend gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.
Product:
Het artikel dat door het sluiten van de overeenkomst tussen Casa Ceramica en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient te worden.
Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
Dag:
Kalenderdag.
 
Artikel 2 Identiteit van de ondernemer:

Naam: Casa Ceramica
Vestigingsadres: Neon 27 K, 4751 XA Oud Gastel
Telefoonnummer: +31 (0)85-0601288
KvK: 54505534
BTW-nr : NL001808654B48
 
Artikel 3 Toepasselijkheid:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Casa Ceramica en de klant, alsmede op de uitvoering van de overeenkomst.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
 
Artikel 4 Aanbiedingen, offerten en bestellingen:

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden en het betreffende product door leverancier geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden producten zoals baden, wastafels, douchecabines, toiletten, etc. geleverd zonder toebehoren zoals kranen, verbindingsstukken, etc. ook indien deze op de pagina bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.
Producteigenschappen, maten en gewichten, afbeeldingen en (technische) tekeningen zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Casa Ceramica is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten en/of afwijkingen daarin.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdragen en exclusief verzendkosten, tenzij anders is aangegeven.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
Artikel 5 Overeenkomst:

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst en Casa Ceramica de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
Indien op verzoek van de klant door Casa Ceramica een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd en Casa Ceramica de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd.
Bij bestellingen die het bedrag van € 2.500,- te boven gaan, en/of offerten voor meer dan een bedrag van € 2.500,- komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien Casa Ceramica per abuis een orderbevestiging heeft gestuurd. In dat geval zal aan de klant een door de klant voor akkoord te ondertekenen offerte worden toegezonden. Pas na ontvangst door Casa Ceramica van de door de klant getekende offerte komt de overeenkomst tot stand.
Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten, die betrekking hebben op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten.
 
Artikel 6 Levering:

Casa Ceramica zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de op de site of in de offerte genoemde levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.
Casa Ceramica is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.
Indien een op de site of in de offerte aangegeven levertijd met meer dan een maand wordt overschreden is de klant gerechtigd de bestelling middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Casa Ceramica echter altijd in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen tien dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven te leveren.
De klant heeft de keuze om de bestelde producten zelf af te halen in het magazijn van Casa Ceramica of de bestelde producten te laten bezorgen op het overeengekomen afleveradres.
Casa Ceramica brengt bij sanitairbestellingen geen bezorgkosten in rekening, tenzij er een bezorgafspraak is gemaakt en er niemand aanwezig blijkt te zijn. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres zal het aangekochte product(en) opnieuw worden aangeboden. Hier worden herleveringskosten berekend van € 55,-.
Casa Ceramica brengt bij tegelbestelling onder € 750,- transportkosten a € 65,- in rekening. Daarboven wordt gratis geleverd. Is er een bezorgafspraak gemaakt en is er niemand aanwezig op het afleveradres, dan berekent Casa Ceramica herleveringskosten a € 55,-.
Indien de klant weigert medewerking te verlenen aan een levering op een normale werkdag binnen normale werktijden zal Casa Ceramica de klant een schriftelijke aanmaning sturen. Indien de klant binnen 14 dagen na datum van de schriftelijke aanmaning niet heeft gereageerd en/of niet zijn medewerking aan de levering heeft gegeven, is Casa Ceramica gerechtigd de overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden. De klant is dan een schadevergoeding aan Casa Ceramica verschuldigd ten bedrage van 50% van het bedrag van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de ontbinding van de overeenkomst.
Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd.
 
Artikel 7 Aanbetalingen:

Casa Ceramica werkt niet met aanbetalingen.
 
Artikel 8 Betalingen:

Casa Ceramica aanvaardt de volgende betaalwijzen:

  • iDeal
  • PayPal
  • Bancaire overboeking
  • Rembours
  • Contante betaling aan de chauffeur
De bancaire overboeking dient tenminste 3 dagen voor de levering op de bankrekening van Casa Ceramica te zijn ontvangen.
 
Artikel 9 Reclames:

De klant dient het geleverde product(en) direct bij levering te controleren op zichtbare gebreken en/of het geleverde overeenstemt met de orderbevestiging.
Reclames over leveringen, die niet overeenstemmen met de orderbevestiging dienen uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Casa Ceramica gemeld te worden. Meldingen buiten deze termijn zullen niet in behandeling worden genomen.
Bij afhaling uit het logistiek centrum te Roosendaal dient het af te halen product gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken en/of beschadigingen dan wel mankementen. Na betaling vervalt de garantie op beschadigingen.
 
Artikel 10 Herroepingsrecht:

Bij de online aankoop van producten en enkel via deze website heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en in de originele onbeschadigde verpakking aan Casa Ceramica terugsturen, conform de door Casa Ceramica verstrekte instructies.
Het herroepingsrecht geldt niet in het geval een product voor de klant speciaal besteld en/of geproduceerd is.
Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van de retourzending voor zijn rekening. Eventuele schade welke ontstaat tijdens de retourzending zijn voor rekening van de klant. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Casa Ceramica het bedrag binnen 30 dagen na retourontvangst van het product(en) aan de klant terugbetalen.
 
Artikel 11 Annuleren:

Wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst en deze wil wijzigen of annuleren, dient de klant dit binnen 24 uur na plaatsing van de order aan Casa Ceramica kenbaar te maken en dit per email te bevestigen.Na deze termijn kunnen bestellingen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.
 
Artikel 12 Retouren:

Casa Ceramica behoeft alleen retouren te accepteren die:
  • Geheel compleet in de originele staat en in de originele onbeschadigde verpakking zijn.
  • Ongebruikt en schoon zijn.
  • Niet gemonteerd en/of ingebouwd zijn geweest.
en waarvan de montagematerialen, meegeleverde accessoires en handleidingen aanwezig zijn.
 
Artikel 13 Garantie:

Op de door Casa Ceramica geleverde producten wordt een garantie gegeven van 1 jaar.
Mocht evenwel door onze leveranciers/fabrikanten een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als garantietermijn voor de klant.
De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage en/of oneigenlijk gebruik. Ook indien de klant wijzigingen heeft aangebracht aan het product vervalt de garantie.
De verplichtingen, die voortvloeien uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier/fabrikant gehouden is ingevolge de door de leverancier/fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
 
Artikel 14 Aansprakelijkheid:

Indien het door Casa Ceramica geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel 11 is bepaald met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding in alle gevallen beperkt is tot maximaal een bedrag groot twee maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
Casa Ceramica is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3 afdeling 3 BW)
Evenmin is Casa Ceramica aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product.
 
Artikel 15 Overmacht:

Casa Ceramica is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden. Indien Casa Ceramica daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken voorzien of onvoorzien of onvoorzienbaar, waarop Casa Ceramica geen invloed op kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Casa Ceramica daaronder begrepen.
Casa Ceramica komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in het vorige lid toe, indien die overmacht ontstaat nadat Casa Ceramica haar verplichtingen had moeten nakomen.
Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
 
Artikel 16 Geschillen:

Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Casa Ceramica, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Het staat Casa Ceramica evenwel vrij om het geschil voor te leggen aan de ingevolge de wet bevoegde rechter.
Op elke overeenkomst tussen Casa Ceramica en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 

Over ons

Casa Ceramica
Showroom gevestigd op:
Neon 27k
4751 XA Oud Gastel

T: 085-0601288
E: info@casaceramica.nl

Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies